POWRÓT 

K O M U N I K A T

 

Stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627z późn. zmianami/) Urząd Gminy w Nagłowicach zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, że:

ProArtBud Usługi Projektowo-Budowlane Artur Zając

ul. Chwałowicka 29c/7, 44-200 Rybnik

 

 

działające z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie złożyło wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej PTC  nr NagłowiceOksa 55145 Nagłowice zlokalizowanej na istniejącej wieży PTC w miejscowości Jaronowice na działce o nr ewid.gr.42 . W przypadku anten  sektorowych GSM bez zmian.W przypadku anten radioliniowych dochodzi nowa antena MW 0.6m na  azymucie 29°. 

 

 Dokumenty te będą udostępnione do wglądu w dniach od 06.01.2006r. do 28.01.2006r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9, 

pok. nr 6.

 

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem są w/w dokumenty, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie w okresie udostępnienia wymienionych dokumentów do Urzędu Gminy  w Nagłowicach, 

28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9.

 

                                              Wójt Gminy

                                          mgr Elżbieta Frejowska