logotyp RPO

 

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego przez Gminę Nagłowice.

 

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także ukierunkowanie zainteresowań 200 uczniów z klas IV-VII Szkół Podstawowych, które prowadzi Gmina Nagłowice, w tym 140 uczniów Szkoły Podstawowej  w Nagłowicach oraz 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych:

-      warsztatów z matematyki

-      warsztatów przyrodniczych

-      warsztatów  z informatyki

-      warsztatów z przedsiębiorczości

-      warsztatów efektywnego uczenia się

-      warsztatów z jęz. angielskiego

-      doradztwa edukacyjno – zawodowego

-      zajęć psychologiczno-pedagogicznych "ABC SAMOROZWOJU"

    oraz

-      wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.


Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (
www.nagłowice.pl) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice (ul. M. Reja 9, 28-362)
oraz w sekretariatach szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 44 nauczycieli matematyki, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, jęz. angielskiego, warsztatów efektywnego uczenia się ze szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie szkolenia „e-Nauczciel”.

Rekrutacja trwa do 15.01.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany na terenie gminy Nagłowice obejmuje uczniów i nauczycieli 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. M. Reja
w Nagłowicach i Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. Dofinansowanie gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW w kwocie 492 246,81 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i numer Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 

Numer i nazwa Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego

 

Numer i nazwa poddziałania: RPSW .08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

 

Okres realizacji 01.01 – 30.11.2018 r.

logotyp RPO