logotyp RPO

 

Ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatorów lokalnych dla projektu pn.:
„Wiedza kluczem do sukcesu” …

 

W Bazie Konkurencyjności link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122702

 

oraz

 

W BIP Gminy Nagłowice link: http://bip.naglowice.pl/strona-313-zapytanie_ofertowe_na_pelnienie_funkcji.html

 

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Kierownika projektu oraz Koordynatorów lokalnych dla projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”…

 

link: http://bip.naglowice.pl/portal/download/file_id/446/pid/266.html

 


Ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Kierownika projektu oraz Koordynatorów lokalnych dla projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” …

 

W Bazie Konkurencyjności link: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1116514#

 

oraz

 

W BIP Gminy Nagłowice link: http://bip.naglowice.pl/strona-266-zapytanie_ofertowe_na_pelnienie_funkcji.html

 

 


Plan zamówień na rok budżetowy 2018 z uwzględnieniem projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” nabór nr RPSW.08.03.02-IZ-00-26-096/17

 

 

 

 


W związku z przesunięciem okresu realizacji projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”
złożonego przez Gminę Nagłowice w naborze nr RPSW.08.03.02-IZ-00-26-096/17 nastąpiły zmiany:

 

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.07.2019 r.

Rekrutacja do projektu trwa: 01.06.2018 – 30.09.2018 r.

do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

 


Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego przez Gminę Nagłowice.

 

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także ukierunkowanie zainteresowań 200 uczniów z klas IV-VIII Szkół Podstawowych, które prowadzi Gmina Nagłowice, w tym 140 uczniów Szkoły Podstawowej  w Nagłowicach oraz 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych:

-      warsztatów z matematyki

-      warsztatów przyrodniczych

-      warsztatów  z informatyki

-      warsztatów z przedsiębiorczości

-      warsztatów efektywnego uczenia się

-      warsztatów z jęz. angielskiego

-      doradztwa edukacyjno – zawodowego

-      zajęć psychologiczno-pedagogicznych "ABC SAMOROZWOJU"

    oraz

-      wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.


Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (www.naglowice.pl) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice (ul. M. Reja 9, 28-362)
oraz w sekretariatach szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 44 nauczycieli matematyki, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, jęz. angielskiego, warsztatów efektywnego uczenia się ze szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie szkolenia „e-Nauczyciel”.

Rekrutacja trwa do 30.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany na terenie gminy Nagłowice obejmuje uczniów i nauczycieli 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. M. Reja
w Nagłowicach i Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. Dofinansowanie gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW w kwocie 492 246,81 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa i numer Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

 

Numer i nazwa Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego

 

Numer i nazwa poddziałania: RPSW .08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

 

Okres realizacji 01.06.2018 – 31.07.2019 r.

logotyp RPO