POWRÓT 

 11 października 2005r.

Dla potrzeb opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice – Gmina dokonała zmian jednostkowych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.GMINA JEST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN CAŁEJ GMINY.