INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY
11 marca 2024

Urząd Gminy w Nagłowicach na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie przekazuje informacje dotyczące wymagań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu uboju świń na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  z dnia  21 października 2010 r. (Dz. U.  2021, poz. 2059) świnie, z których pozyskuje się mięso na  użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

 • zwierzęta muszą być zdrowe;
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami
 • w celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa świń zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan

Ponadto przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt  na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku  świń zdrowych, które uległy wypadkowi posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia tego uboju o zamiarze jego przeprowadzenia – przed przeprowadzeniem uboju albo o jego przeprowadzeniu – nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju.

W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, , a w przypadku uboju świń – numer siedziby stada,
 4. miejsce i termin uboju,
 5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego
 7. wskazanie czy dotyczy uboju zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi,

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII


I. Sposób pobierania próbek mięsa

 1. U świń domowych:

1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

 1. U dzików:

1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

 1. a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
 2. b) mięśni żuchwowych,
 3. c) mięśni przedramienia,
 4. d) mięśni międzyżebrowych,
 5. e) mięśni języka;

2) jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;

3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

 1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

1a. Do próbek mięsa pobranych od dzików odstrzelonych na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom i zakazom w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, które po odstrzale zostały skierowane do chłodni, nie stosuje się terminu wskazanego w ust. 1 pkt 2.

 1. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
 2. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii:

1) o imieniu i nazwisku oraz adresie posiadacza mięsa;

2) o miejscu i terminie uboju albo odstrzału zwierzęcia;

3) o gatunku zwierzęcia, z którego pochodziła badana próbka, i numerze identyfikacyjnym tego zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, a w przypadku próbek pobranych od świń – o numerze siedziby stada;

4) o wieku zwierzęcia;

5) o części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii z terenu powiatu jędrzejowskiego wyznaczonych do przeprowadzania badania  mięsa na obecność włośni, przeznaczonego na własny użytek:

 

Lp. Lokalizacja Imię i nazwisko lekarza weterynarii
1 Pracownia przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie, ul. Głowackiego 16,      28-300 Jędrzejów ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW tel. 539 030 928

KIJEWSKI ANDRZEJ tel. 608 113 891

2 Gabinet Weterynaryjny P.P.H.U Elżbieta Krawczyk, Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław KRAWCZYK JAROSŁAW  tel. 602 538 940
3 Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik ul. Kielecka 1a, 28-305 Sobków WÓJCIK GRZEGORZ tel. 601 560 530

 

 

UWAGA! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż próbki mięsa do badań na obecność włośni w Pracowni Diagnostyki Włośni znajdującej się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Jędrzejowie, ul Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów przyjmowane są w dni: poniedziałek – środa – piątek do godziny 11.00.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30