Gospodarka odpadami
8 sierpnia 2019

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku należy dokonywać na nowy numer konta:

Bank Spółdzielczy Kielce odział w Nagłowicach
Nr konta – 44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym Gmina Nagłowice przejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę z najniższą ceną, którą zaoferowała firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych (czyli obiektów i terenów pod działalność gospodarczą, usługową i handlową)
z terenu Gminy Nagłowice zgodnie z harmonogramem odbioru.

Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa

Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Realizacja ”Programu  usuwania  azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice  na  lata 2008-2032”.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 pobierz