Gospodarka odpadami
8 sierpnia 2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
na terenie
Gminy Nagłowice
od 01 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 roku

UTYLIZACJA FOLII ROLNICZEJ –
Informację o ilości posiadanych folii rolniczych
należy złożyć do dnia 10 lipca 2021r.

 Informacja dotycząca ilości posiadanej folii rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności  rolniczej – pobierz druk

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku należy dokonywać na numer konta:

Bank Spółdzielczy Kielce odział w Nagłowicach
Nr konta – 44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

          Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym Gmina Nagłowice przejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

          W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę z najniższą ceną, którą zaoferowała firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

          Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.07.2021r. do 31.12.2021r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych (czyli obiektów i terenów pod działalność gospodarczą, usługową i handlową)
z terenu Gminy Nagłowice zgodnie z harmonogramem odbioru.

          Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa.

          Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.

 

          Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Nagłowice znajduje się przy ul. Mikołaja Reja 62 (teren Oczyszczalni Ścieków), dostępny jest dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

          Do PSZOK Rolnicy we własnym zakresie mogą dostarczyć folię, sznurek, opony, opakowania  po  nawozach  i  typu  Big  Bag. Odpady rolnicze muszą pochodzić z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Nagłowice. Odpady powinny być posegregowane według kategorii, oczyszczone z zanieczyszczeń. Odpady rolnicze  zmieszane, zawierające  zanieczyszczenia nie zostaną przyjęte.

          Odpady można oddać do punktu po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu obsłudze pod numerem telefonu: 506146517 lub 512 398 098.

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów, które mogą odebrać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  1. REMONDIS Sp. z o. o., ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św.;
  2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom;
  3. „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.
  4. Zakład Usług Wielobranżowych HYDROSVAT, ul. Słoneczna, 28-131 Solec Zdrój, Sortownia odpadów w msc. Zborów, 28-131 Solec Zdrój
  5. P.U.H. EKO-RASPOL Brzeziny, ul. Nidziańska 3,26-026 Morawica,
    Adres strony internetowej: http://raspol.com.pl/?page_id=13
  6.  Evoltaic Sp. z o.o. Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 733 211404,
    Adres  strony internetowej: http://www.evoltaic.pl

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 roku
Zasady segregacji odpadów komunalnych
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Realizacja ”Programu  usuwania  azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice  na  lata 2008-2032”.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 pobierz