Gospodarka odpadami
8 sierpnia 2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Nagłowice
od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać
na numer konta:

Bank Spółdzielczy Kielce odział w Nagłowicach
Nr konta – 44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

         

Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym Gmina Nagłowice przejęła odbiór odpadów  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (tj. placówki oświatowe, jednostki organizacyjne gminy).

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie tut. gminy, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a także do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, według zasad obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice oraz innych odpadów pochodzących z produkcji, według zawartych odrębnych umów. W związku z powyższym, właściciel Firmy jest zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”   wybrano ofertę z najniższą  ceną, którą zaoferowała firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

    Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.01.2024r. do 30.06.2024r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych, (tj. placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z harmonogramem odbioru.

    Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa

     Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.

     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Nagłowice mieści się przy Oczyszczalni Ścieków ul. Mikołaja Reja 62 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Do PSZOK będą przyjmowane niżej wymienione odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z terenu Gminy Nagłowice: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe  wielomateriałowe oraz bioodpady (sprzed nieruchomości); odpady niebezpieczne, przeterminowane leki ( punkt apteczny w Nagłowicach) i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży; worki po nawozach, folie sznurki pochodzące z gospodarstw domowych i rolnych na odrębnych zasadach informacja w Urzędzie Gminy.

Odpady można oddać do punktu po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu obsłudze

pod numerem telefonu: 506 146 517 lub 512 398 098

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

Firmy zajmujące się zbieraniem odpadów z folii rolniczych, sznurka:

  • U.H. EKO-RASPOL Brzeziny, ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica
  • PPUH ”CO NIECO” Rafał Godzisz Nowowiejska 39, 28-400 Pińczów
  • Ecomplex FHU P. Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce
  • „EKOM” Maciejczyk Sp. J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Zbierający opony ciągnikowe, ciężarowe oraz samochodowe:

  • TRANS POŁUDNIE Sp. z o. o. Podgrodzie 8b, 39-200 Podgrodzie
  • U.H. EKO-RASPOL Brzeziny ul. Nidziańska 3, 26-026 Morawica
  • Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem
  • Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o. o sp. kul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny.

Uwaga!!!

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za opłatą, na zasadach określonych przez tych przedsiębiorców.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku

Zasady segregacji odpadów komunalnych
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NAGŁOWICE
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego oraz uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. Realizacja ”Programu  usuwania  azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice  na  lata 2008-2032”.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – aktualna od lipca 2022 roku

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – aktualna od lipca 2022 roku

 

 pobierz