„Jesień w kolorze słońca”

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
„Jesień w kolorze słońca”
3 sierpnia 2020

          Aktualnie dobiega końca realizacja projektu „Jesień w kolorze słońca” to w Nowej Wsi w gminie Nagłowice trwają końcowe prace remontowe i adaptacyjne w części budynku po szkole podstawowej na Dzienny Dom Seniora. Projekt na to przedsięwzięcie został napisany i będzie realizowany przez  Fundację „Instytut Dygasińskiego” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.  Na realizację wniosku w ramach  Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych i  Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), pozyskano kwotę pozyskano 1 389 772,00 , wkład własny Fundacji  143 420,00. w tym wkład prywatny 67 820,00. Projekt , o którym mowa został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Celem realizacji projektu  jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 60 os osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność (35K  i 25M w wieku 60+) z gminy Nagłowice od 01.09.2020 do 31.08.2023r. poprzez utworzenie 20 miejsc opieki dostępnych od września 2020r. w nowo otwartym Klubie Seniora w Nowej Wsi, w którym będą prowadzone usługi opiekuńcze: usługi krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych. W ramach projektu zostaną podjęte działania będące odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania osób niesamodzielnych, przełamujące zdiagnozowane bariery. Wsparcie w postaci: dostępnych 5 dni w tyg. po 8 godz. 20  miejsc krótkookresowego pobytu dziennego w Klubie seniora oraz zajęć z psychologiem, warsztatów usprawniająco-aktywizujących. Każdy uczestnik projektu będzie brał udział w kilku warsztatach, zgodnie  z potrzebami i zainteresowaniami uczestników projektu. Wpłynie to  pozytywnie na poprawę i zwiększenie dostępności usług społecznych dla kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób  niesamodzielnych z gminy  Nagłowice. Realizacja projektu  i osiągnięcie zakładanych wskaźników rezultatu i produktu wpłynie na zwiększenie w przeciągu 3 lat dostępu do usług społeczno-opiekuńczych dla 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn), to jest 20 osób rocznie, a tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego. Jak wynika  z analizy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, ze względu na przyrost seniorów  w gminie  Nagłowice zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi ma trend rosnący i zapewni min. 3 letnią trwałość projektu. Do każdego  chcemy podejść indywidualnie , dbając o poprawę nie tylko aspektów zdrowotnych, samodzielności ale stanu umysłu. Jesteśmy otwarci na udział osób niepełnosprawnych w projekcie, w razie potrzeby zastosujemy racjonalne usprawnienia, mające na celu umożliwienie ich uczestnictwa w Projekcie.

          Od uczestników projektu nie będą pobierane żadne opłaty. Nabór uczestników na pierwszy rok rozpocznie się od 6 do 20 sierpnia br. Wkrótce ukaże się regulamin naboru. Przewidziany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 1 września 2020r.

                                                                          Bogusława Wypych

                                                                Prezes LGD Ziemia Jędrzejowska -Gryf

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30