Powszechny Spis Rolny PSR 2020

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
15 czerwca 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy. Spis będzie dokonywany według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny dotychczasowych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych: EUROSTAT, FAO, OECD;

– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728), ale w skrócie można powiedzieć, że będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

–  osoby kierującej gospodarstwem rolnym;

– położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;

– osobowości prawnej;

– typu własności użytków rolnych;

– produkcji ekologicznej;

– rodzaju użytkowanych gruntów;

– powierzchni zasiewów według upraw;

– powierzchni nawadnianej;

– zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

– rodzaju budynków gospodarskich;

– liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

– wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, lub produkcję rolną o następującej skali:

0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;

0,5 ha – dla krzewów owocowych;

0,5 ha – dla warzyw gruntowych;

0,5 ha – dla truskawek gruntowych;

0,5 ha – dla chmielu;

0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;

0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;

0,1 ha – dla tytoniu;

5 sztuk – dla bydła ogółem;

20 sztuk– dla świń ogółem;

5 sztuk – dla loch;

20 sztuk – dla owiec ogółem;

20 sztuk – dla kóz ogółem;

100 sztuk – dla drobiu ogółem;

10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju).

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Więcej o naborze na rachmistrzów w procedurze naboru kandydatów na rachmistrzów do PSR 2020.

Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej GUS: spisrolny.gov.pl

W Urzędzie Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice  informacji udziela:
Pani Karolina Wojewoda tel. 41 381 45 93

 

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. tutaj

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30