Gospodarka odpadami
8 sierpnia 2019

Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym Gmina Nagłowice przejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę z najniższą ceną, którą zaoferowała firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.07.2019r. do 31.12.2019r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych (czyli obiektów i terenów pod działalność gospodarczą, usługową i handlową)
z terenu Gminy Nagłowice zgodnie z harmonogramem odbioru.

Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa

Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.