Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
7 stycznia 2021

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439, z późn. zm.) Wójt Gminy Nagłowice, zawiadamia o wprowadzeniu ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

podjętej Uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym od roku 2021 ulegają zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyżej wymienionych nieruchomościach:

  • Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nagłowice za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości: 180 złotych na rok, – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 720 złotych na rok, – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do końca kwartału, w którym została złożona deklaracja.
  • Ryczałtową stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Nagłowice Regulaminem o utrzymaniu czystości porządku w gminie Nagłowice i harmonogramem odbioru odpadów. Informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Uwaga: Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
W ramach postępowania, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wypadku zmieniła się metoda naliczania i stawka opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Nagłowicach oraz na stronie internetowej www.naglowice.pl w zakładce „Odpady Komunalne”.                        

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Nagłowicach. Wyjaśnień i informacji w sprawie sposobu wypełniania nowej deklaracji udzielają pracownicy pod nr telefonu 413814593.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – pobierz

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30